ၾကိဳဆိုပါသည္။

Spam မ်ားေပးပို႕ျခင္းတုိ႕ကဲ့သို႕ေသာ္ကြ်န္ေတာ္တို႔၏စနစ္ကိုလြဲမွားစြာအသုံးျပဳျခင္းတုိ႕မွကာကြယ္ရန္အတြက္ကြ်န္ေတာ္တုိ႕ဘက္မွ သင့္ရဲ႕မွန္ကန္တဲ့ ခရစ္ဒစ္ကဒ္ကိုေတာင္းခံရန္လိုအပ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။သင့္အေနနဲ႕သေဘာတူညီခ်က္ကိုလက္ခံရပါမယ္။ ဒီအခ်က္ကိုသေဘာတူညီျခင္းနဲ႕သင္ဟာ ဒီစာခ်ဳပ္ရဲ႕အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြအကုန္လုံးကိုဖတ္ရွဳနားလည္ျပီးသေဘာတူညီလက္ခံေၾကာင္းအတည္ျပဳမွာျဖစ္ပါတယ္။

General Terms of Service Agreement
Integrity, Security, Cookies Policies & GDPR

 လက္ခံပါတယ္။သင့္ခရစ္ဒစ္ကဒ္အခ်က္အလက္ေတြကိုကြ်န္ေတာ္တုိ႔ Sever ကမသိမ္းဆည္းထားပဲ အကုန္လုံးကို Stripe.com ကတာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။